Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu tuýp dài 12 cạnh SATA


Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 60mm SATA 16624
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 60mm SATA 16624
Mã hàng : 16624
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 55mm SATA 16623
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 55mm SATA 16623
Mã hàng : 16623
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 50mm SATA 16622
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 50mm SATA 16622
Mã hàng : 16622
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 46mm SATA 16620
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 46mm SATA 16620
Mã hàng : 16620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 41mm SATA 16619
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 41mm SATA 16619
Mã hàng : 16619
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 38mm SATA 16618
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 38mm SATA 16618
Mã hàng : 16618
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 36mm SATA 16617
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 36mm SATA 16617
Mã hàng : 16617
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 35mm SATA 16616
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 35mm SATA 16616
Mã hàng : 16616
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 34mm SATA 16615
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 34mm SATA 16615
Mã hàng : 16615
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 33mm SATA 16614
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 33mm SATA 16614
Mã hàng : 16614
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 32mm SATA 16613
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 32mm SATA 16613
Mã hàng : 16613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 30mm SATA 16612
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 30mm SATA 16612
Mã hàng : 16612
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 29mm SATA 16611
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 29mm SATA 16611
Mã hàng : 16611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 28mm SATA 16610
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 28mm SATA 16610
Mã hàng : 16610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 27mm SATA 16609
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 27mm SATA 16609
Mã hàng : 16609
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 26mm SATA 16608
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 26mm SATA 16608
Mã hàng : 16608
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 25mm SATA 16607
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 25mm SATA 16607
Mã hàng : 16607
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 24mm SATA 16606
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 24mm SATA 16606
Mã hàng : 16606
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 23mm SATA 16605
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 23mm SATA 16605
Mã hàng : 16605
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 22mm SATA 16604
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 22mm SATA 16604
Mã hàng : 16604
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 21mm SATA 16603
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 21mm SATA 16603
Mã hàng : 16603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 19mm SATA 16602
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 19mm SATA 16602
Mã hàng : 16602
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/4 inch SATA 16523
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/4 inch SATA 16523
Mã hàng : 16523
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/8 inch SATA 16522
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/8 inch SATA 16522
Mã hàng : 16522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/16 inch SATA 16521
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2-1/16 inch SATA 16521
Mã hàng : 16521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2 inch SATA 16519
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 2 inch SATA 16519
Mã hàng : 16519
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-7/8 inch SATA 16518
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-7/8 inch SATA 16518
Mã hàng : 16518
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-13/16 inch SATA 16517
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-13/16 inch SATA 16517
Mã hàng : 16517
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/4 inch SATA 16516
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/4 inch SATA 16516
Mã hàng : 16516
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-11/16 inch SATA 16515
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-11/16 inch SATA 16515
Mã hàng : 16515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-5/8 inch SATA 16514
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-5/8 inch SATA 16514
Mã hàng : 16514
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-9/16 inch SATA 16520
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-9/16 inch SATA 16520
Mã hàng : 16520
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/2 inch SATA 16513
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/2 inch SATA 16513
Mã hàng : 16513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-7/16 inch SATA 16512
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-7/16 inch SATA 16512
Mã hàng : 16512
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/8 inch SATA 16511
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/8 inch SATA 16511
Mã hàng : 16511
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-5/16 inch SATA 16510
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-5/16 inch SATA 16510
Mã hàng : 16510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/4 inch SATA 16509
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/4 inch SATA 16509
Mã hàng : 16509
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/16 inch SATA 16508
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-3/16 inch SATA 16508
Mã hàng : 16508
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/8 inch SATA 16507
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/8 inch SATA 16507
Mã hàng : 16507
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/16 inch SATA 16506
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1-1/16 inch SATA 16506
Mã hàng : 16506
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1 inch SATA 16505
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 1 inch SATA 16505
Mã hàng : 16505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 15/16 inch SATA 16504
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 15/16 inch SATA 16504
Mã hàng : 16504
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 7/8 inch SATA 16503
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 7/8 inch SATA 16503
Mã hàng : 16503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 13/16 inch SATA 16502
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 13/16 inch SATA 16502
Mã hàng : 16502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 3/4 inch SATA 16501
Đầu tuýp dài 12 cạnh 3/4 inch cỡ 3/4 inch SATA 16501
Mã hàng : 16501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 19mm SATA 13819
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 19mm SATA 13819
Mã hàng : 13819
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 18mm SATA 13818
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 18mm SATA 13818
Mã hàng : 13818
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 17mm SATA 13817
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 17mm SATA 13817
Mã hàng : 13817
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 16mm SATA 13816
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 16mm SATA 13816
Mã hàng : 13816
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 14mm SATA 13814
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 14mm SATA 13814
Mã hàng : 13814
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 13mm SATA 13813
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 13mm SATA 13813
Mã hàng : 13813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 12mm SATA 13812
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 12mm SATA 13812
Mã hàng : 13812
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 10mm SATA 13810
Đầu tuýp dài 12 cạnh 1/2 inch cỡ 10mm SATA 13810
Mã hàng : 13810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác