Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Kềm SATA


Kềm tuốt dây điện & bấm cốt SATA 97521
Kềm tuốt dây điện & bấm cốt SATA 97521
Mã hàng : 97521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở vòng bịt van SATA 97511
Kềm mở vòng bịt van SATA 97511
Mã hàng : 97511
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 48 inch SATA 93509
Kềm cộng lực 48 inch SATA 93509
Mã hàng : 93509
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 42 inch SATA 93508
Kềm cộng lực 42 inch SATA 93508
Mã hàng : 93508
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 36 inch SATA 93507
Kềm cộng lực 36 inch SATA 93507
Mã hàng : 93507
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 30 inch SATA 93506
Kềm cộng lực 30 inch SATA 93506
Mã hàng : 93506
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 24 inch SATA 93505
Kềm cộng lực 24 inch SATA 93505
Mã hàng : 93505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 18 inch SATA 93504
Kềm cộng lực 18 inch SATA 93504
Mã hàng : 93504
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 14 inch SATA 93503
Kềm cộng lực 14 inch SATA 93503
Mã hàng : 93503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 12 inch SATA 93502
Kềm cộng lực 12 inch SATA 93502
Mã hàng : 93502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực 8 inch SATA 93501
Kềm cộng lực 8 inch SATA 93501
Mã hàng : 93501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây tự động loại b SATA 91213
Kềm tuốt dây tự động loại b SATA 91213
Mã hàng : 91213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây tự động loại a SATA 91212
Kềm tuốt dây tự động loại a SATA 91212
Mã hàng : 91212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây 130mm SATA 91108ME
Kềm tuốt dây 130mm SATA 91108ME
Mã hàng : 91108ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây 7 inch SATA 91202
Kềm tuốt dây 7 inch SATA 91202
Mã hàng : 91202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây 6 inch SATA 91201
Kềm tuốt dây 6 inch SATA 91201
Mã hàng : 91201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu bấm cốt điện thoại 9 inch SATA 91109
Đầu bấm cốt điện thoại 9 inch SATA 91109
Mã hàng : 91109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt - tuốt dây 6-1/2 inch SATA 91108
Kềm cắt - tuốt dây 6-1/2 inch SATA 91108
Mã hàng : 91108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 9 inch SATA 91107
Kềm bấm cốt 9 inch SATA 91107
Mã hàng : 91107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 10-1/4 inch SATA 91106
Kềm bấm cốt 10-1/4 inch SATA 91106
Mã hàng : 91106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 9 inch SATA 91105
Kềm bấm cốt 9 inch SATA 91105
Mã hàng : 91105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 9-1/2 inch SATA 91104
Kềm bấm cốt 9-1/2 inch SATA 91104
Mã hàng : 91104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 8 inch SATA 91102
Kềm bấm cốt 8 inch SATA 91102
Mã hàng : 91102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt SATA 91101ME
Kềm bấm cốt SATA 91101ME
Mã hàng : 91101ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cốt 8 inch SATA 91101
Kềm bấm cốt 8 inch SATA 91101
Mã hàng : 91101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 8 inch SATA 70602ME
Kềm cắt cáp 8 inch SATA 70602ME
Mã hàng : 70602ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 6 inch SATA 70601ME
Kềm cắt cáp 6 inch SATA 70601ME
Mã hàng : 70601ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 10 inch SATA 72503
Kềm cắt cáp 10 inch SATA 72503
Mã hàng : 72503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 8 inch SATA 72502
Kềm cắt cáp 8 inch SATA 72502
Mã hàng : 72502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp 6 inch SATA 72501
Kềm cắt cáp 6 inch SATA 72501
Mã hàng : 72501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi cong 13 inch SATA 72044
Kềm mở phe trong mũi cong 13 inch SATA 72044
Mã hàng : 72044
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi cong 9 inch SATA 72043
Kềm mở phe trong mũi cong 9 inch SATA 72043
Mã hàng : 72043
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi cong 7 inch SATA 72042
Kềm mở phe trong mũi cong 7 inch SATA 72042
Mã hàng : 72042
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi cong 5 inch SATA 72041
Kềm mở phe trong mũi cong 5 inch SATA 72041
Mã hàng : 72041
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi thẳng 13 inch SATA 72034
Kềm mở phe trong mũi thẳng 13 inch SATA 72034
Mã hàng : 72034
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi thẳng 9 inch SATA 72033
Kềm mở phe trong mũi thẳng 9 inch SATA 72033
Mã hàng : 72033
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi thẳng 7 inch SATA 72032
Kềm mở phe trong mũi thẳng 7 inch SATA 72032
Mã hàng : 72032
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi thẳng 5 inch SATA 72031
Kềm mở phe trong mũi thẳng 5 inch SATA 72031
Mã hàng : 72031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi cong 13 inch SATA 72024
Kềm mở phe ngoài mũi cong 13 inch SATA 72024
Mã hàng : 72024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi cong 9 inch SATA 72023
Kềm mở phe ngoài mũi cong 9 inch SATA 72023
Mã hàng : 72023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi cong 7 inch SATA 72022
Kềm mở phe ngoài mũi cong 7 inch SATA 72022
Mã hàng : 72022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi cong 5 inch SATA 72021
Kềm mở phe ngoài mũi cong 5 inch SATA 72021
Mã hàng : 72021
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 13 inch SATA 72014
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 13 inch SATA 72014
Mã hàng : 72014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 9 inch SATA 72013
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 9 inch SATA 72013
Mã hàng : 72013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 7 inch SATA 72012
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 7 inch SATA 72012
Mã hàng : 72012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 5 inch SATA 72011
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 5 inch SATA 72011
Mã hàng : 72011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi cong 7 inch SATA 72005
Kềm mở phe trong mũi cong 7 inch SATA 72005
Mã hàng : 72005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe trong mũi thẳng 7 inch SATA 72004
Kềm mở phe trong mũi thẳng 7 inch SATA 72004
Mã hàng : 72004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi cong 7 inch SATA 72002
Kềm mở phe ngoài mũi cong 7 inch SATA 72002
Mã hàng : 72002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 7 inch SATA 72001
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng 7 inch SATA 72001
Mã hàng : 72001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ kẹp chữ C 19 inch SATA 71701
Kềm bấm chết mỏ kẹp chữ C 19 inch SATA 71701
Mã hàng : 71701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ kẹp chữ C 11 inch SATA 71601
Kềm bấm chết mỏ kẹp chữ C 11 inch SATA 71601
Mã hàng : 71601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết kẹp bằng 8 inch SATA 71501
Kềm bấm chết kẹp bằng 8 inch SATA 71501
Mã hàng : 71501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết kẹp hàn 9 inch SATA 71401
Kềm bấm chết kẹp hàn 9 inch SATA 71401
Mã hàng : 71401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ nhọn 9 inch SATA 71302
Kềm bấm chết mỏ nhọn 9 inch SATA 71302
Mã hàng : 71302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mỏ nhọn 6 inch SATA 71301
Kềm bấm chết mỏ nhọn 6 inch SATA 71301
Mã hàng : 71301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi thẳng 10 inch SATA 71203
Kềm bấm chết mũi thẳng 10 inch SATA 71203
Mã hàng : 71203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi thẳng 7 inch SATA 71202
Kềm bấm chết mũi thẳng 7 inch SATA 71202
Mã hàng : 71202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi cong 10 inch SATA 71103
Kềm bấm chết  mũi cong 10 inch SATA 71103
Mã hàng : 71103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi cong 7 inch SATA 71102
Kềm bấm chết  mũi cong 7 inch SATA 71102
Mã hàng : 71102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi cong 5 inch SATA 71101
Kềm bấm chết  mũi cong 5 inch SATA 71101
Mã hàng : 71101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi cong 10 inch SATA 70622ME
Kềm bấm chết  mũi cong 10 inch SATA 70622ME
Mã hàng : 70622ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết mũi cong 7 inch SATA 70621ME
Kềm bấm chết mũi cong 7 inch SATA 70621ME
Mã hàng : 70621ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn hai khớp cong 13-1/2 inch SATA 70721
Kềm mũi nhọn hai khớp cong 13-1/2 inch SATA 70721
Mã hàng : 70721
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn hai khớp 13-1/2 inch SATA 70711
Kềm mũi nhọn hai khớp 13-1/2 inch SATA 70711
Mã hàng : 70711
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt dây 7 inch SATA 70643
Kềm cắt dây 7 inch SATA 70643
Mã hàng : 70643
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt dây 6 inch SATA 70642
Kềm cắt dây 6 inch SATA 70642
Mã hàng : 70642
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt dây 5 inch SATA 70641
Kềm cắt dây 5 inch SATA 70641
Mã hàng : 70641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm hai lỗ 8 inch SATA 70512
Kềm hai lỗ 8 inch SATA 70512
Mã hàng : 70512
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm hai lỗ 6 inch SATA 70511
Kềm hai lỗ 6 inch SATA 70511
Mã hàng : 70511
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ 16 inch SATA 70414
Kềm mỏ quạ 16 inch SATA 70414
Mã hàng : 70414
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ 12 inch SATA 70413
Kềm mỏ quạ 12 inch SATA 70413
Mã hàng : 70413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ 10 inch SATA 70412
Kềm mỏ quạ 10 inch SATA 70412
Mã hàng : 70412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ 8 inch SATA 70411
Kềm mỏ quạ 8 inch SATA 70411
Mã hàng : 70411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện cách điện 8 inch SATA 70333
Kềm điện cách điện 8 inch SATA 70333
Mã hàng : 70333
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện cách điện 7 inch SATA 70332
Kềm điện cách điện 7 inch SATA 70332
Mã hàng : 70332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện cách điện 6 inch SATA 70331
Kềm điện cách điện 6 inch SATA 70331
Mã hàng : 70331
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cách điện 7 inch SATA 70233
Kềm cắt cách điện 7 inch SATA 70233
Mã hàng : 70233
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cách điện 6 inch SATA 70232
Kềm cắt cách điện 6 inch SATA 70232
Mã hàng : 70232
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn cách điện 8 inch SATA 70132
Kềm mũi nhọn cách điện 8 inch SATA 70132
Mã hàng : 70132
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn cách điện 6 inch SATA 70131
Kềm mũi nhọn cách điện 6 inch SATA 70131
Mã hàng : 70131
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm càng cua có trợ lực 8 inch SATA 72503A
Kềm càng cua có trợ lực 8 inch SATA 72503A
Mã hàng : 72503A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn có trợ lực 8 inch SATA 72402A
Kềm mũi nhọn có trợ lực 8 inch SATA 72402A
Mã hàng : 72402A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt có trợ lực 8 inch SATA 72303A
Kềm cắt có trợ lực 8 inch SATA 72303A
Mã hàng : 72303A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt có trợ lực 7 inch SATA 72302A
Kềm cắt có trợ lực 7 inch SATA 72302A
Mã hàng : 72302A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện có trợ lực 8 inch SATA 72203A
Kềm điện có trợ lực 8 inch SATA 72203A
Mã hàng : 72203A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm càng cua 4 inch SATA 70616A
Kềm càng cua 4 inch SATA 70616A
Mã hàng : 70616A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 4 inch SATA 70615A
Kềm cắt 4 inch SATA 70615A
Mã hàng : 70615A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn 5 inch SATA 70614A
Kềm mũi nhọn 5 inch SATA 70614A
Mã hàng : 70614A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi cong 5 inch SATA 70613A
Kềm mũi cong 5 inch SATA 70613A
Mã hàng : 70613A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn 5 inch SATA 70612A
Kềm mũi nhọn 5 inch SATA 70612A
Mã hàng : 70612A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện 4 inch SATA 70611A
Kềm điện 4 inch SATA 70611A
Mã hàng : 70611A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện 8 inch SATA 70303A
Kềm điện 8 inch SATA 70303A
Mã hàng : 70303A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện 7 inch SATA 70302A
Kềm điện 7 inch SATA 70302A
Mã hàng : 70302A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm điện 6 inch SATA 70301A
Kềm điện 6 inch SATA 70301A
Mã hàng : 70301A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 7 inch SATA 70203A
Kềm cắt 7 inch SATA 70203A
Mã hàng : 70203A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt 5 inch SATA 70201A
Kềm cắt 5 inch SATA 70201A
Mã hàng : 70201A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn 8 inch SATA 70102A
Kềm mũi nhọn 8 inch SATA 70102A
Mã hàng : 70102A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mũi nhọn 6 inch SATA 70101A
Kềm mũi nhọn 6 inch SATA 70101A
Mã hàng : 70101A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác