Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Mũi khoan xây dựng SDS PLUS YATO


Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 25x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4192
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 25x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4192
Mã hàng : YT-4192
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 25x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4191
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 25x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4191
Mã hàng : YT-4191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 22x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4190
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 22x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4190
Mã hàng : YT-4190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 22x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4189
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 22x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4189
Mã hàng : YT-4189
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 20x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4188
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 20x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4188
Mã hàng : YT-4188
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 20x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4187
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 20x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4187
Mã hàng : YT-4187
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 18x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4186
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 18x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4186
Mã hàng : YT-4186
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 18x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4185
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 18x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4185
Mã hàng : YT-4185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4184
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4184
Mã hàng : YT-4184
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4183
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4183
Mã hàng : YT-4183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x300mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4182
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x300mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4182
Mã hàng : YT-4182
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x200mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4181
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 16x200mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4181
Mã hàng : YT-4181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 14x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4180
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 14x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4180
Mã hàng : YT-4180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 14x260mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4179
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 14x260mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4179
Mã hàng : YT-4179
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4178
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4178
Mã hàng : YT-4178
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4177
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4177
Mã hàng : YT-4177
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x260mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4176
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x260mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4176
Mã hàng : YT-4176
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x160mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4175
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 12x160mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4175
Mã hàng : YT-4175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4174
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x600mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4174
Mã hàng : YT-4174
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4173
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x460mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4173
Mã hàng : YT-4173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x300mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4172
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x300mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4172
Mã hàng : YT-4172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x210mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4171
Mũi khoan xây dựng SDS PLUS S4 10x210mm TIP:DK30 SHANK:Cr40 YATO YT-4171
Mã hàng : YT-4171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác