Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản


Panme đồng hồ 75-100mm x 0.001 523-124
Panme đồng hồ 75-100mm x 0.001 523-124
Mã hàng : 523-124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đồng hồ 50-75mm x 0.001 523-123
Panme đồng hồ 50-75mm x 0.001 523-123
Mã hàng : 523-123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đồng hồ 25-50mm x 0.001 523-122
Panme đồng hồ 25-50mm x 0.001  523-122
Mã hàng : 523-122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đồng hồ 0-25mm x 0.001 523-121
Panme đồng hồ 0-25mm x 0.001 523-121
Mã hàng : 523-121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 225-250mm x 0.01 201-110
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 225-250mm x 0.01 201-110
Mã hàng : 201-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 200-225mm x 0.01 201-109
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 200-225mm x 0.01 201-109
Mã hàng : 201-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 175-200mm x 0.01 201-108
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 175-200mm x 0.01 201-108
Mã hàng : 201-108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 150-175mm x 0.01 201-107
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 150-175mm x 0.01 201-107
Mã hàng : 201-107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 125-150mm x 0.01 201-106
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 125-150mm x 0.01 201-106
Mã hàng : 201-106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 100-125mm x 0.01 201-105
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 100-125mm x 0.01 201-105
Mã hàng : 201-105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 75-100mm x 0.01 201-104
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 75-100mm x 0.01 201-104
Mã hàng : 201-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 50-75mm x 0.01 201-103
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 50-75mm x 0.01 201-103
Mã hàng : 201-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 25-50mm x 0.01 201-102
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 25-50mm x 0.01 201-102
Mã hàng : 201-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 0-25mm x 0.01 201-101
Dưỡng đo kiểm nhanh đồng hồ 0-25mm x 0.01 201-101
Mã hàng : 201-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm 329-350-30
Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm  329-350-30
Mã hàng : 329-350-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Mã hàng : 329-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Mã hàng : 129-152
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Mã hàng : 129-116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Mã hàng : 129-112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Mã hàng : 129-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Mã hàng : 129-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Mã hàng : 129-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Mã hàng : 128-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Mã hàng : 128-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Mã hàng : 342-371-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Mã hàng : 342-271-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Mã hàng : 112-401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Mã hàng : 422-260-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Mã hàng : 422-233-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Mã hàng : 422-232-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Mã hàng : 422-231-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Mã hàng : 422-230-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Mã hàng : 122-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Mã hàng : 122-141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Mã hàng : 122-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Mã hàng : 122-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Mã hàng : 122-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Mã hàng : 342-262-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Mã hàng : 342-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Mã hàng : 342-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Mã hàng : 112-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Mã hàng : 112-153
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Mã hàng : 331-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm 331-261-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm  331-261-30
Mã hàng : 331-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 331-251-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A  331-251-30
Mã hàng : 331-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Mã hàng : 111-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Mã hàng : 111-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Mã hàng : 395-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Mã hàng : 115-308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đo ống 0-25mm (1 đầu trụ) 115-302
Panme cơ khí đo ống 0-25mm (1 đầu trụ) 115-302
Mã hàng : 115-302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-1
Panme điện tử đo ống 0-1
Mã hàng : 395-371-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (2 đầu) 395-271-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (2 đầu) 395-271-30
Mã hàng : 395-271-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều dày ống 25-50mm (2 đầu) 115-216
Panme cơ đo chiều dày ống 25-50mm (2 đầu) 115-216
Mã hàng : 115-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều dày ống 0-25mm (2 đầu cầu) 115-215
Panme cơ đo chiều dày ống 0-25mm (2 đầu cầu) 115-215
Mã hàng : 115-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 25-50mm x 0.001 (1 đầu) 395-252-30
Panme điện tử đo ống 25-50mm x 0.001 (1 đầu) 395-252-30
Mã hàng : 395-252-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-251-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-251-30
Mã hàng : 395-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo ống 25-50mm (1 đầu cầu) 115-116
Panme cơ đo ống 25-50mm (1 đầu cầu) 115-116
Mã hàng : 115-116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo ống 0-25mm (1 đầu cầu) 115-115
Panme cơ đo ống 0-25mm (1 đầu cầu) 115-115
Mã hàng : 115-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm/1
Panme đo tấm điện tử 0-25mm/1
Mã hàng : 389-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (S-F) 389-261-30
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (S-F) 389-261-30
Mã hàng : 389-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (F-F) 389-251-30
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (F-F) 389-251-30
Mã hàng : 389-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn (15°) 0-25mm x 0.001 324-251-30
Panme điện tử đầu nhọn (15°) 0-25mm x 0.001 324-251-30
Mã hàng : 324-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo đường kính vòng chia 0-25mm x 0.01 124-173
Panme đo đường kính vòng chia 0-25mm x 0.01 124-173
Mã hàng : 124-173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo răng không xoay 25-50mm x 0.001mm 369-251-30
Panme điện tử đo răng không xoay 25-50mm x 0.001mm  369-251-30
Mã hàng : 369-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo răng không xoay 0-25mm x 0.001mm 369-250-30
Panme điện tử đo răng không xoay 0-25mm x 0.001mm 369-250-30
Mã hàng : 369-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo răng trục không xoay 25-50 mm x 0.01mm 169-202
Panme đo răng trục không xoay 25-50 mm x 0.01mm 169-202
Mã hàng : 169-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo răng trục không xoay 0-25mm x 0.01 169-201
Panme đo răng trục không xoay 0-25mm x 0.01 169-201
Mã hàng : 169-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo bước răng 0-25mm x 0.001 323-250-30
Panme điện tử đo bước răng 0-25mm x 0.001 323-250-30
Mã hàng : 323-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 75-100mm x 0.01 123-104
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 75-100mm x 0.01  123-104
Mã hàng : 123-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 50-75mm x 0.01 123-103
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 50-75mm x 0.01 123-103
Mã hàng : 123-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 25-50mm x 0.01 123-102
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 25-50mm x 0.01 123-102
Mã hàng : 123-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 0-25mmx 0.01 123-101
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 0-25mmx 0.01 123-101
Mã hàng : 123-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu đo ren Whitworth 55º 126-810
Bộ đầu đo ren Whitworth 55º 126-810
Mã hàng : 126-810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu đo ren hệ mm/inch 60º 126-800
Bộ đầu đo ren hệ mm/inch 60º 126-800
Mã hàng : 126-800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ren 0-25mm x 0.001mm (không đầu đo) 326-251-30
Panme điện tử đo ren 0-25mm x 0.001mm (không đầu đo) 326-251-30
Mã hàng : 326-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ren 0-25mmx0.01 (không đầu đo) 126-125
Panme đo ren 0-25mmx0.01 (không đầu đo) 126-125
Mã hàng : 126-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài không xoay 25-50mm x 0.001 406-251-30
Panme điện tử đo ngoài không xoay 25-50mm x 0.001 406-251-30
Mã hàng : 406-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài không xoay 0-25mm x 0.001 406-250-30
Panme điện tử đo ngoài không xoay 0-25mm x 0.001 406-250-30
Mã hàng : 406-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon 0-13mm x 0.01 147-202
Panme đo mép lon 0-13mm x 0.01 147-202
Mã hàng : 147-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon nhôm 0-13mm x 0.01 147-105
Panme đo mép lon nhôm 0-13mm x 0.01 147-105
Mã hàng : 147-105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon sắt 0-13mm x 0.01 147-103
Panme đo mép lon sắt 0-13mm x 0.01 147-103
Mã hàng : 147-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo khung 200x44x200mmx0.02mm/m 960-703
Nivo khung 200x44x200mmx0.02mm/m 960-703
Mã hàng : 960-703
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo thanh 200x44x38.2mmx0.02mm/m 960-603
Nivo thanh 200x44x38.2mmx0.02mm/m 960-603
Mã hàng : 960-603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo cân bằng điện tử 0.01° Pro3600 950-318
Nivo cân bằng điện tử 0.01° Pro3600 950-318
Mã hàng : 950-318
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo cân bằng điện tử 0.1° Pro360 950-317
Nivo cân bằng điện tử 0.1° Pro360 950-317
Mã hàng : 950-317
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V từ tính (2 cái/bộ) 181-947
Khối V từ tính (2 cái/bộ) 181-947
Mã hàng : 181-947
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V với gá kẹp ɸmax = 2 inch (2 cái/bộ) 181-904-10
Khối V với gá kẹp ɸmax = 2 inch (2 cái/bộ) 181-904-10
Mã hàng : 181-904-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V với gá kẹp ɸmax = 25mm (2 cái/bộ) 181-902-10
Khối V với gá kẹp ɸmax = 25mm (2 cái/bộ) 181-902-10
Mã hàng : 181-902-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng điện tử 300mm 187-502
Thước đo góc vạn năng điện tử 300mm 187-502
Mã hàng : 187-502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng điện tử150mm 187-501
Thước đo góc vạn năng điện tử150mm 187-501
Mã hàng : 187-501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng 150mm 187-907
Thước đo góc vạn năng 150mm 187-907
Mã hàng : 187-907
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng 150/300mm 187-901
Thước đo góc vạn năng 150/300mm 187-901
Mã hàng : 187-901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước đo góc vuông 180-907B
Bộ thước đo góc vuông 180-907B
Mã hàng : 180-907B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 100-125mm x 0.001 468-174
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 100-125mm x 0.001 468-174
Mã hàng : 468-174
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 87-100mm x 0.001 468-173
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 87-100mm x 0.001 468-173
Mã hàng : 468-173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 75-88mm x 0.001 468-172
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 75-88mm x 0.001 468-172
Mã hàng : 468-172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 62-75mm x 0.001 468-171
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 62-75mm x 0.001 468-171
Mã hàng : 468-171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 50-63mm x 0.001 468-170
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 50-63mm x 0.001 468-170
Mã hàng : 468-170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001 468-169
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001 468-169
Mã hàng : 468-169
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 30-40mm x 0.001 468-168
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 30-40mm x 0.001 468-168
Mã hàng : 468-168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 25-30mm x 0.001 468-167
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 25-30mm x 0.001  468-167
Mã hàng : 468-167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 20-25mm x 0.001 468-166
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 20-25mm x 0.001 468-166
Mã hàng : 468-166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 16-20mm x 0.001 468-165
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 16-20mm x 0.001 468-165
Mã hàng : 468-165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 10-12mm x 0.001 468-163
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 10-12mm x 0.001 468-163
Mã hàng : 468-163
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 8-10mm x 0.001 468-162
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 8-10mm x 0.001 468-162
Mã hàng : 468-162
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước điện tử đo lỗ 3 chấu 6-8mm x 0.001 468-161
Thước điện tử đo lỗ 3 chấu 6-8mm x 0.001 468-161
Mã hàng : 468-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005 368-166
Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005 368-166
Mã hàng : 368-166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005 368-165
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005 368-165
Mã hàng : 368-165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005 368-164
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005 368-164
Mã hàng : 368-164
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001 368-163
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001 368-163
Mã hàng : 368-163
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001 368-162
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001 368-162
Mã hàng : 368-162
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001 368-161
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001 368-161
Mã hàng : 368-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 2 chấu đo lỗ 5-6mm x 0.001 368-005
Panme 2 chấu đo lỗ 5-6mm x 0.001 368-005
Mã hàng : 368-005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 2 chấu đo lỗ 4-5mm x 0.001 368-004
Panme 2 chấu đo lỗ 4-5mm x 0.001 368-004
Mã hàng : 368-004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 2 chấu đo lỗ 3-4mm x 0.001 368-003
Panme 2 chấu đo lỗ 3-4mm x 0.001 368-003
Mã hàng : 368-003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 2 chấu đo lỗ 2.5-3mm x 0.001 368-002
Panme 2 chấu đo lỗ 2.5-3mm x 0.001 368-002
Mã hàng : 368-002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme 2 chấu đo lỗ 2-2.5mm x 0.001 368-001
Panme 2 chấu đo lỗ 2-2.5mm x 0.001 368-001
Mã hàng : 368-001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 0.5-13mm (26 lá) 186-902
Bộ dưỡng đo bán kính 0.5-13mm (26 lá) 186-902
Mã hàng : 186-902
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 0.4-6mm (18 lá) 186-110
Bộ dưỡng đo bán kính 0.4-6mm (18 lá) 186-110
Mã hàng : 186-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 15.5-25mm (30 lá) 186-107
Bộ dưỡng đo bán kính 15.5-25mm (30 lá) 186-107
Mã hàng : 186-107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác