Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu yamawa nhật bản

» Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa


Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM5.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM5.0
Mã hàng : Model: CEM5.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL5.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL5.0
Mã hàng : Model: CEL5.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM4.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM4.0
Mã hàng : Model: CEM4.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL4.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL4.0
Mã hàng : Model: CEL4.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM3.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM3.0
Mã hàng : Model: CEM3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL3.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL3.0
Mã hàng : Model: CEL3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM2.5
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM2.5
Mã hàng : Model: CEM2.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL2.5
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL2.5
Mã hàng : Model: CEL2.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM2.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM2.0
Mã hàng : Model: CEM2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL2.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL2.0
Mã hàng : Model: CEL2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM1.5
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM1.5
Mã hàng : Model: CEM1.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL1.5
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL1.5
Mã hàng : Model: CEL1.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM1.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEM1.0
Mã hàng : Model: CEM1.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL1.0
Mũi khoan tâm loại dài 60°yamawa CEL1.0
Mã hàng : Model: CEL1.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác