Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Bơm màng hãng godo

» Máy bơm màng điện


Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-80 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-80 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Mã hàng : DBY3S-80 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Mã hàng : DBY3S-80 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-65 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-65 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Mã hàng : DBY3S-65 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Mã hàng : DBY3S-65 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-50 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-50 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Mã hàng : DBY3S-50 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Mã hàng : DBY3S-50 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Mã hàng : DBY3S-40 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-40 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX
Mã hàng : DBY3S-40 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG
Mã hàng : DBY3S-40 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
Mã hàng : DBY3S-32 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
Mã hàng : DBY3S-32 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 GANG
Mã hàng : DBY3S-32 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX
Mã hàng : DBY3S-25A INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG
Mã hàng : GODO DBY3S-25A GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-15 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG
Mã hàng : GODO DBY3S-15 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-125 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Mã hàng : GODO DBY3S-100 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-100 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Mã hàng : GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX
Mã hàng : GODO DBY3S-10 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
Mã hàng : GODO DBY3-10 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác