Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Bơm màng hãng godo

» Máy bơm màng khí nén


Bơm Màng Khí Nén QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY4-15 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX
Mã hàng : GODO QBY4-15 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-80 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-80 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-80 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-80 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-65 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-65 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-65 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-65 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-50 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-50 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-50 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-50 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-40 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-40 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-40 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-40 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-32 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-32 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-32 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-32 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A INOX
Mã hàng : GODO QBY3-25A INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A GANG
Mã hàng : GODO QBY3-25A GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-25 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-25 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-25 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-25 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-20 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-20 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-20 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-15 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-125 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-125 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON
Mã hàng : GODO QBY3-100 TEFLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP
Mã hàng : GODO QBY3-100 NHỰA PP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
Mã hàng : GODO QBY3-100 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM NHÔM
Mã hàng : GODO QBY3-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
Mã hàng : GODO QBY3-100 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác