Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Thiết bị hãng KAWASAKI


Khớp nối nhanh 48-DPF
 Khớp nối nhanh 48-DPF
Mã hàng : Model:48-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DPF
Khớp nối nhanh 46-DPF
Mã hàng : Model:46-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DPF
 Khớp nối nhanh 44-DPF
Mã hàng : Model:44-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DPF
Khớp nối nhanh 24-DPF
Mã hàng : Model:24-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DPF
 Khớp nối nhanh 23-DPF
Mã hàng : Model:23-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DPF
 Khớp nối nhanh 22-DPF
Mã hàng : Model:22-DPF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 48-DPM
 Khớp nối nhanh 48-DPM
Mã hàng : Model:48-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DPM
 Khớp nối nhanh 46-DPM
Mã hàng : Model:46-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DPM
 Khớp nối nhanh 44-DPM
Mã hàng : Model:44-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DPM
Khớp nối nhanh 24-DPM
Mã hàng : Model:24-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DPM
Khớp nối nhanh 23-DPM
Mã hàng : Model:23-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DPM
 Khớp nối nhanh 22-DPM
Mã hàng : Model:22-DPM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 48-DPH
 Khớp nối nhanh 48-DPH
Mã hàng : Model:48-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DPH
Khớp nối nhanh 46-DPH
Mã hàng : Model:46-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DPH
 Khớp nối nhanh 44-DPH
Mã hàng : Model:44-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DPH
Khớp nối nhanh 24-DPH
Mã hàng : Model:24-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DPH
 Khớp nối nhanh 23-DPH
Mã hàng : Model:23-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DPH
Khớp nối nhanh 22-DPH
Mã hàng : Model:22-DPH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 48-DSF
Khớp nối nhanh 48-DSF
Mã hàng : Model:48-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DSF
Khớp nối nhanh 46-DSF
Mã hàng : Model:46-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DSF
Khớp nối nhanh 44-DSF
Mã hàng : Model:44-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DSF
Khớp nối nhanh 24-DSF
Mã hàng : Model:24-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DSF
Khớp nối nhanh 23-DSF
Mã hàng : Model:23-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DSF
Khớp nối nhanh 22-DSF
Mã hàng : Model:22-DSF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 48-DSM
Khớp nối nhanh 48-DSM
Mã hàng : Model:48-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DSM
Khớp nối nhanh 46-DSM
Mã hàng : Model:46-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DSM
Khớp nối nhanh 44-DSM
Mã hàng : Model:44-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DSM
Khớp nối nhanh 24-DSM
Mã hàng : Model:24-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DSM
Khớp nối nhanh 23-DSM
Mã hàng : Model:23-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DSM
Khớp nối nhanh 22-DSM
Mã hàng : Model:22-DSM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 48-DSH
Khớp nối nhanh 48-DSH
Mã hàng : Model:48-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 46-DSH
Khớp nối nhanh 46-DSH
Mã hàng : Model:46-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 44-DSH
Khớp nối nhanh 44-DSH
Mã hàng : Model:44-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 24-DSH
Khớp nối nhanh 24-DSH
Mã hàng : Model:24-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 23-DSH
Khớp nối nhanh 23-DSH
Mã hàng : Model:23-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khớp nối nhanh 22-DSH
Khớp nối nhanh 22-DSH
Mã hàng : Model:22-DSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông CB-35
Đục bê tông CB-35
Mã hàng : Model:CB-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông CB-30
Đục bê tông CB-30
Mã hàng : Model:CB-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông CB-20
Đục bê tông CB-20
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông CB-10
Đục bê tông CB-10
Mã hàng : Model:CB-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi AA-30A
Búa hơi AA-30A
Mã hàng : Model:AA-30A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi AA-20A
Búa hơi AA-20A
Mã hàng : Model:AA-20A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi AA-15A
Búa hơi AA-15A
Mã hàng : Model:AA-15A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi AA-10A
Búa hơi AA-10A
Mã hàng : Model:AA-10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi NC-3S
Búa hơi NC-3S
Mã hàng : Model:NC-3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi NC-2S
Búa hơi NC-2S
Mã hàng : Model:NC-2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi NC-1S
Búa hơi NC-1S
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi NC-0S
Búa hơi NC-0S
Mã hàng : Model:NC-0S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-7
Đầm cát KPT-7
Mã hàng : Model:KPT-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-6
Đầm cát KPT-6
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-5
Đầm cát KPT-5
Mã hàng : Model:KPT-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-4
Đầm cát KPT-4
Mã hàng : Model:KPT-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-3
Đầm cát KPT-3
Mã hàng : Model:KPT-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-2L
Đầm cát KPT-2L
Mã hàng : Model:KPT-2L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-2
Đầm cát KPT-2
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-1L
Đầm cát KPT-1L
Mã hàng : Model:KPT-1L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầm cát KPT-1
Đầm cát KPT-1
Mã hàng : Model:KPT-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F6
Súng gỏ rỉ KPT-F6
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F5
Súng gỏ rỉ KPT-F5
Mã hàng : Model:KPT-F5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F4
Súng gỏ rỉ KPT-F4
Mã hàng : Model:KPT-F4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F3
Súng gỏ rỉ KPT-F3
Mã hàng : Model:KPT-F3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F2
Súng gỏ rỉ KPT-F2
Mã hàng : Model:KPT-F2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng gỏ rỉ KPT-F1
Súng gỏ rỉ KPT-F1
Mã hàng : Model:KPT-F1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng tán ri vê KPT-517HS
Súng tán ri vê KPT-517HS
Mã hàng : Model:KPT-517HS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng tán ri vê KPT-517H
Súng tán ri vê KPT-517H
Mã hàng : Model:KPT-517H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng tán ri vê KPT-516HS
Súng tán ri vê KPT-516HS
Mã hàng : Model:KPT-516HS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng tán ri vê KPT-516H
Súng tán ri vê KPT-516H
Mã hàng : Model:KPT-516H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xủi KPT-J15
Xủi KPT-J15
Mã hàng : Model:KPT-J15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xủi KPT-J10
Xủi KPT-J10
Mã hàng : Model:KPT-J10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xủi KPT-J5
Xủi KPT-J5
Mã hàng : Model:KPT-J5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa gỏ rỉ KPT-S2
Búa gỏ rỉ KPT-S2
Mã hàng : Model:KPT-S2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi KPT-52H
Búa hơi KPT-52H
Mã hàng : Model:KPT-52H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa KPT-52K
Bộ búa KPT-52K
Mã hàng : Model:KPT-52K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa hơi KPT-52
Búa hơi KPT-52
Mã hàng : Model:KPT-52
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa KPT-1150
Cưa KPT-1150
Mã hàng : Model:KPT-1150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa KPT-720
Cưa KPT-720
Mã hàng : Model:KPT-720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cưa / giũa KPT-1100
Bộ cưa / giũa KPT-1100
Mã hàng : Model:KPT-1100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám băng KPT-520
Máy chà nhám băng KPT-520
Mã hàng : Model:KPT-520
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám băng KPT-370
Máy chà nhám băng KPT-370
Mã hàng : Model:KPT-370
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-46SX
Máy chà nhám KPT-46SX
Mã hàng : Model:KPT-46SX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh bóng KPT-438
Máy đánh bóng KPT-438
Mã hàng : Model:KPT-438
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh bóng KPT-435
Máy đánh bóng KPT-435
Mã hàng : Model:KPT-435
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-425-V2
Máy chà nhám KPT-425-V2
Mã hàng : Model:KPT-425-V2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh bóng KPT-37P
Máy đánh bóng KPT-37P
Mã hàng : Model:KPT-37P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh bóng KPT-36P
Máy đánh bóng KPT-36P
Mã hàng : Model:KPT-36P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-38S
Máy chà nhám KPT-38S
Mã hàng : Model:KPT-38S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-34S
Máy chà nhám KPT-34S
Mã hàng : Model:KPT-34S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3662
Máy chà nhám KPT-3662
Mã hàng : Model:KPT-3662
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3664
Máy chà nhám KPT-3664
Mã hàng : Model:KPT-3664
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1365
Máy chà nhám KPT-1365
Mã hàng : Model:KPT-1365v
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1360F
Máy chà nhám KPT-1360F
Mã hàng : Model:KPT-1360F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ chà nhám đa dụng KPT-810K-V2
Bộ chà nhám đa dụng KPT-810K-V2
Mã hàng : Model:KPT-810K-V2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-170F
Máy chà nhám KPT-170F
Mã hàng : Model:KPT-170F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-170L
Máy chà nhám KPT-170L
Mã hàng : Model:KPT-170L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-170
Máy chà nhám KPT-170
Mã hàng : Model:KPT-170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-173
Máy chà nhám KPT-173
Mã hàng : Model:KPT-173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3600F
Máy chà nhám KPT-3600F
Mã hàng : Model:KPT-3600F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3600
Máy chà nhám KPT-3600
Mã hàng : Model:KPT-3600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-174F
Máy chà nhám KPT-174F
Mã hàng : Model:KPT-174F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-174
Máy chà nhám KPT-174
Mã hàng : Model:KPT-174
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-97
Máy chà nhám KPT-97
Mã hàng : Model:KPT-97
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-96
Máy chà nhám KPT-96
Mã hàng : Model:KPT-96
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-172
Máy chà nhám KPT-172
Mã hàng : Model:KPT-172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1325F
Máy chà nhám KPT-1325F
Mã hàng : Model:KPT-1325F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1325
Máy chà nhám KPT-1325
Mã hàng : Model:KPT-1325
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1320F-6
Máy chà nhám KPT-1320F-6
Mã hàng : Model:KPT-1320F-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-1320F-5
Máy chà nhám KPT-1320F-5
Mã hàng : Model:KPT-1320F-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-165DA-V2
Máy chà nhám KPT-165DA-V2
Mã hàng : Model:KPT-165DA-V2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3540
Máy chà nhám KPT-3540
Mã hàng : Model:KPT-3540
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-162DAF
Máy chà nhám KPT-162DAF
Mã hàng : Model:KPT-162DAF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-162DA
Máy chà nhám KPT-162DA
Mã hàng : Model:KPT-162DA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3500F
Máy chà nhám KPT-3500F
Mã hàng : Model:KPT-3500F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-3500
Máy chà nhám KPT-3500
Mã hàng : Model:KPT-3500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-166DAF
Máy chà nhám KPT-166DAF
Mã hàng : Model:KPT-166DAF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-166DA
Máy chà nhám KPT-166DA
Mã hàng : Model:KPT-166DA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-225DA
Máy chà nhám KPT-225DA
Mã hàng : Model:KPT-225DA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-99L
Máy chà nhám KPT-99L
Mã hàng : Model:KPT-99L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-99
Máy chà nhám KPT-99
Mã hàng : Model:KPT-99
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-161DAF
Máy chà nhám KPT-161DAF
Mã hàng : Model:KPT-161DAF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám KPT-161DA
Máy chà nhám KPT-161DA
Mã hàng : Model:KPT-161DA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

  Đối tác