Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» NHA KHOA TỔNG QUÁT

» VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG


THẠCH CAO VÀNG PLANET
THẠCH CAO VÀNG PLANET
Mã hàng : THẠCH CAO VÀNG PLANET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
Mã hàng : SNOW ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG GC
THẠCH CAO SIÊU CỨNG GC
Mã hàng : THẠCH CAO SIÊU CỨNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
Mã hàng : ACE ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : SILICONE LIGHT TUBE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
Mã hàng : SILICONE LIGHT SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
Mã hàng : SILICONE LIGHT HONIGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : SILICONE LIGHT CARTRIDGE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Mã hàng : SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
Mã hàng : SILICONE LIGHT AQUASIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
Mã hàng : PERFECT-F REGULAR BODY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
Mã hàng : O-BITE DMG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Mã hàng : PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICSILICONE HEAVY BODY SILDENTONE
SILICSILICONE HEAVY BODY SILDENTONE
Mã hàng : SILICSILICONE HEAVY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE EXAFLEX GC
SILICONE EXAFLEX GC
Mã hàng : SILICONE EXAFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU PHASE ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU PHASE ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU PHASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
Mã hàng : CAVEX TULIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
Mã hàng : CAVEX CA37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
Mã hàng : PERFECT-F BITE REGISTRATION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
Mã hàng : SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác