Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» ĐIỀU TRỊ NỘI NHA


TRÂM XOAY MÁY NRT FILES
TRÂM XOAY MÁY NRT FILES
Mã hàng : NRT FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM TRƠN SMOOTH BROACHES MANI
TRÂM TRƠN SMOOTH BROACHES MANI
Mã hàng : SMOOTH BROACHES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY PROFINDER DENTSPLY
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY PROFINDER DENTSPLY
Mã hàng : PROFINDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY D-FINDERS MANI
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY D-FINDERS MANI
Mã hàng : D-FINDERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM MÁY SANI NITI S3
TRÂM MÁY SANI NITI S3
Mã hàng : SANI NITI S3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
Mã hàng : NEOLIX NITI FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM DẺO NỘI NHA NITI SILK FILES
TRÂM DẺO NỘI NHA NITI SILK FILES
Mã hàng : NITI SILK FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROTAPER TAY DENTSPLY
PROTAPER TAY DENTSPLY
Mã hàng : PROTAPER TAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROTAPER MÁY DENTSPLY
PROTAPER MÁY DENTSPLY
Mã hàng : PROTAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NONG MÁY DẺO SUPER FILES MANI
NONG MÁY DẺO SUPER FILES MANI
Mã hàng : SUPER FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NONG DẺO RT FILE MANI
NONG DẺO RT FILE MANI
Mã hàng : RT FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI REAMERS MANI
MŨI REAMERS MANI
Mã hàng : REAMERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI PEESO REAMERS
MŨI PEESO REAMERS
Mã hàng : PEESO REAMERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-REAMER M-ACCES DENSTPLY
MŨI NONG TỦY K-REAMER M-ACCES DENSTPLY
Mã hàng : K-REAMER M-ACCES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILES NITIFLEX (TRÂM NITI ĐÀN HỒI)
MŨI NONG TỦY K-FILES NITIFLEX (TRÂM NITI ĐÀN HỒI)
Mã hàng : K-FILES NITIFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILES MANI
MŨI NONG TỦY K-FILES MANI
Mã hàng : K-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILES DENSTPLY (COLORINOX K-FILE)
MŨI NONG TỦY K-FILES DENSTPLY (COLORINOX K-FILE)
Mã hàng : (COLORINOX K-FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILE M-ACCES DENSTPLY
MŨI NONG TỦY K-FILE M-ACCES DENSTPLY
Mã hàng : K-FILE M-ACCES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG MÁY ENGINE REAMERS
MŨI NONG MÁY ENGINE REAMERS
Mã hàng : ENGINE REAMERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NỘI NHA U-FILES MANI
MŨI NỘI NHA U-FILES MANI
Mã hàng : U-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NẠO NGÀ TAY CHẬM MI STAINLESS BURS MANI
MŨI NẠO NGÀ TAY CHẬM MI STAINLESS BURS MANI
Mã hàng : MI STAINLESS BURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI LENTULO MANI (PASTE CARRIER)
MŨI LENTULO MANI (PASTE CARRIER)
Mã hàng : PASTE CARRIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI LARGO PEESO DENTSPLY
MŨI LARGO PEESO DENTSPLY
Mã hàng : LARGO PEESO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI HEDSTROEM FILE DENTSPLY
MŨI HEDSTROEM FILE DENTSPLY
Mã hàng : HEDSTROEM FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI Gate Drills MANI
MŨI Gate Drills MANI
Mã hàng : Gate Drills
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI GATES DENTSPLY
MŨI GATES DENTSPLY
Mã hàng : GATES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI DŨA TỦY H-FILES MANI
MŨI DŨA TỦY H-FILES MANI
Mã hàng : H-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI DŨA TỦY C+ FILES DENTSPLY
MŨI DŨA TỦY C+ FILES DENTSPLY
Mã hàng : C+ FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LENTULO PASTE CARRIER DENTSPLY
LENTULO PASTE CARRIER DENTSPLY
Mã hàng : LENTULO PASTE CARRIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÈN NGANG SPREADERS MANI
LÈN NGANG SPREADERS MANI
Mã hàng : SPREADERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÈN NGANG DẺO NITI FLARE FINGER SPREADERS
LÈN NGANG DẺO NITI FLARE FINGER SPREADERS
Mã hàng : NITI FLARE FINGER SPREADERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÈN NGANG AD (FINGER SPREADER)
LÈN NGANG AD (FINGER SPREADER)
Mã hàng : FINGER SPREADER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÈN KHÔNG CHUẨN FLARE SPREADERS
LÈN KHÔNG CHUẨN FLARE SPREADERS
Mã hàng : FLARE SPREADERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÈN DỌC PLUGGERS
LÈN DỌC PLUGGERS
Mã hàng : PLUGGERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KIM GAI nội nha
KIM GAI nội nha
Mã hàng : KIM GAI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KIM GAI MEDIN - BARBED BROACH MEDIN
KIM GAI MEDIN - BARBED BROACH MEDIN
Mã hàng : BARBED BROACH MEDIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KIM GAI MANI - BARBER BROACH MANI
KIM GAI MANI - BARBER BROACH MANI
Mã hàng : BARBER BROACH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KIM BƠM RỬA ỐNG TỦY C-K ENDO 1 LỖ,2 LỖ
KIM BƠM RỬA ỐNG TỦY C-K ENDO 1 LỖ,2 LỖ
Mã hàng : C-K ENDO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GPR - DỤNG CỤ LẤY GUTTA PERCHA MANI
GPR - DỤNG CỤ LẤY GUTTA PERCHA MANI
Mã hàng : GPR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DŨA TAY DẺO NITI H-FILES MANI
DŨA TAY DẺO NITI H-FILES MANI
Mã hàng : NITI H-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DŨA MÁY (ENGINE H-FILES) MANI
DŨA MÁY (ENGINE H-FILES) MANI
Mã hàng : ENGINE H-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN PHỤ SURE-ENDO Gutta ABCD
CÔN PHỤ SURE-ENDO Gutta ABCD
Mã hàng : Gutta ABCD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN PHỤ DIADENT Gutta ABCD
CÔN PHỤ DIADENT Gutta ABCD
Mã hàng : Gutta ABCD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTAPERCHA PROTAPER (CÔN CHUẨN)
CÔN GUTTAPERCHA PROTAPER (CÔN CHUẨN)
Mã hàng : GUTTAPERCHA PROTAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTA SURE-ENDO - GUTTA PERCHA POINTS
CÔN GUTTA SURE-ENDO - GUTTA PERCHA POINTS
Mã hàng : GUTTA PERCHA POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTA PEARL ENDOPIA - GUTTA PERCHA POINTS
CÔN GUTTA PEARL ENDOPIA - GUTTA PERCHA POINTS
Mã hàng : GUTTA PERCHA POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTA DENSPLY
CÔN GUTTA DENSPLY
Mã hàng : CÔN GUTTA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTA CÓ VẠCH DIADENT Gutta Percha Points
CÔN GUTTA CÓ VẠCH DIADENT Gutta Percha Points
Mã hàng : Gutta Percha Points
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY SURE-ENDO - ABSORBENT PAPER POINTS
CÔN GIẤY SURE-ENDO - ABSORBENT PAPER POINTS
Mã hàng : ABSORBENT PAPER POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY PEARL ENDOPIA - ABSORBENT PAPER POINTS
CÔN GIẤY PEARL ENDOPIA - ABSORBENT PAPER POINTS
Mã hàng : PEARL ENDOPIA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY PAPER POINTS DENTSPLY
CÔN GIẤY PAPER POINTS DENTSPLY
Mã hàng : PAPER POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY CÓ VẠCH DIADENT
CÔN GIẤY CÓ VẠCH DIADENT
Mã hàng : CÔN GIẤY CÓ VẠCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác