Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» SỬA SOẠN & TRÁM COMPOSITE


TRÁM BÍT HỐ RÃNH ULTRASEAL XT
TRÁM BÍT HỐ RÃNH ULTRASEAL XT
Mã hàng : ULTRASEAL XT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÁM BÍT HỐ RÃNH HELIOSEAL
TRÁM BÍT HỐ RÃNH HELIOSEAL
Mã hàng : HELIOSEAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÁM BÍT HỐ RÃNH BARITONE PIT & FISSURE SEALENT
TRÁM BÍT HỐ RÃNH BARITONE PIT & FISSURE SEALENT
Mã hàng : BARITONE PIT & FISSURE SEALENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TETRIC N-BOND UNIVERSAL
TETRIC N-BOND UNIVERSAL
Mã hàng : TETRIC N-BOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
G-BOND GC (KEO DÁN MỘT BƯỚC SELF-ETCH)
G-BOND GC (KEO DÁN MỘT BƯỚC SELF-ETCH)
Mã hàng : G-BOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE TETRIC N-FLOW (NHỘNG LỎNG VIVADENT)
COMPOSITE TETRIC N-FLOW (NHỘNG LỎNG VIVADENT)
Mã hàng : TETRIC N-FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE TETRIC N-CERAM (NHỘNG ĐẶC VIVADENT)
COMPOSITE TETRIC N-CERAM (NHỘNG ĐẶC VIVADENT)
Mã hàng : TETRIC N-CERAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE NHỘNG ĐẶC SPECTRUM DENSPLY
COMPOSITE NHỘNG ĐẶC SPECTRUM DENSPLY
Mã hàng : SPECTRUM DENSPLY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG Z350XT - FILTEK Z350XT FLOWABLE RESTORATIVE
COMPOSITE LỎNG Z350XT - FILTEK Z350XT FLOWABLE RESTORATIVE
Mã hàng : FILTEK Z350XT FLOWABLE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG SIÊU LAI - CRYSTAL ESSENCE FLOWABLE COMPOSITE
COMPOSITE LỎNG SIÊU LAI - CRYSTAL ESSENCE FLOWABLE COMPOSITE
Mã hàng : CRYSTAL ESSENCE FLOWABLE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG NEXCOMP FLOW
COMPOSITE LỎNG NEXCOMP FLOW
Mã hàng : NEXCOMP FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG I-FLOW
COMPOSITE LỎNG I-FLOW
Mã hàng : I-FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG CHARMFIL FLOW
COMPOSITE LỎNG CHARMFIL FLOW
Mã hàng : CHARMFIL FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG CAPO SLOW FLOW
COMPOSITE LỎNG CAPO SLOW FLOW
Mã hàng : CAPO SLOW FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG CAPO BULK FILL (COMPOSITE TRÁM KHỐI)
COMPOSITE LỎNG CAPO BULK FILL (COMPOSITE TRÁM KHỐI)
Mã hàng : CAPO BULK FILL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG BEAUTIFIL FLOW
COMPOSITE LỎNG BEAUTIFIL FLOW
Mã hàng : BEAUTIFIL FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG B&E FLOW
COMPOSITE LỎNG B&E FLOW
Mã hàng : B&E FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE LỎNG ALPHA FLOW
COMPOSITE LỎNG ALPHA FLOW
Mã hàng : ALPHA FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC Z350XT - FILTEK Z350XT UNIVERSAL RESTORATIVE
COMPOSITE ĐẶC Z350XT - FILTEK Z350XT UNIVERSAL RESTORATIVE
Mã hàng : FILTEK Z350XT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC Z250 - 3M ESPE FILTEK Z250 RESTORATIVE
COMPOSITE ĐẶC Z250 - 3M ESPE FILTEK Z250 RESTORATIVE
Mã hàng : 3M ESPE FILTEK Z250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC Z100 - 3M ESPE FILTEK Z100 RESTORATIVE
COMPOSITE ĐẶC Z100 - 3M ESPE FILTEK Z100 RESTORATIVE
Mã hàng : 3M ESPE FILTEK Z100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC SOLARE GC
COMPOSITE ĐẶC SOLARE GC
Mã hàng : SOLARE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC P60 - 3M ESPE FILTEK P60 POSTERIOR RESTORATIVE
COMPOSITE ĐẶC P60 - 3M ESPE FILTEK P60 POSTERIOR RESTORATIVE
Mã hàng : 3M ESPE FILTEK P60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC NANOPAQ, 4G SYRINGE
COMPOSITE ĐẶC NANOPAQ, 4G SYRINGE
Mã hàng : NANOPAQ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC NANO HYBRID ESCOM100, 4G SYRINGE
COMPOSITE ĐẶC NANO HYBRID ESCOM100, 4G SYRINGE
Mã hàng : ESCOM100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC LLIS
COMPOSITE ĐẶC LLIS
Mã hàng : LLIS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC HẠT ĐỘN SIÊU LAI - CRYSTALLINE MICROHYBIRD 4.5GM
COMPOSITE ĐẶC HẠT ĐỘN SIÊU LAI - CRYSTALLINE MICROHYBIRD 4.5GM
Mã hàng : CRYSTALLINE MICROHYBIRD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC DENKIST
COMPOSITE ĐẶC DENKIST
Mã hàng : COMPOSITE ĐẶC DENKIST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC CHARMFILL PLUS
COMPOSITE ĐẶC CHARMFILL PLUS
Mã hàng : CHARMFILL PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC CERAM•X MONO
COMPOSITE ĐẶC CERAM•X MONO
Mã hàng : CERAM•X MONO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE ĐẶC CAPO NATURAL, 4G SYRINGE
COMPOSITE ĐẶC CAPO NATURAL, 4G SYRINGE
Mã hàng : CAPO NATURAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT ĐÁNH BÓNG SỨ TEMREX
CHẤT ĐÁNH BÓNG SỨ TEMREX
Mã hàng : TEMREX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BONDING RESIN (VẬT LIỆU TRÁM RĂNG)
BONDING RESIN (VẬT LIỆU TRÁM RĂNG)
Mã hàng : BONDING RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND TETRIC N-BOND COLLECTION
BOND TETRIC N-BOND COLLECTION
Mã hàng : TETRIC N-BOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND SWISS TEC 5ML
BOND SWISS TEC 5ML
Mã hàng : SWISS TEC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND SINGLE 2 - KEO DÁN NANO
BOND SINGLE 2 - KEO DÁN NANO
Mã hàng : SINGLE 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND SINGER UNIVERSAL ADHESIVE - KEO DÁN NANO 3 IN 1
BOND SINGER UNIVERSAL ADHESIVE - KEO DÁN NANO 3 IN 1
Mã hàng : SINGER UNIVERSAL ADHESIVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND PRIME&BOND NT DENTSPLY
BOND PRIME&BOND NT DENTSPLY
Mã hàng : PRIME&BOND NT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND MONOBOND N - BOND GĂN VENEER
BOND MONOBOND N - BOND GĂN VENEER
Mã hàng : MONOBOND N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND MAGIC BOND - KEO DÁN THẾ HỆ THỨ 5
BOND MAGIC BOND - KEO DÁN THẾ HỆ THỨ 5
Mã hàng : MAGIC BOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND I-BONDING LC
BOND I-BONDING LC
Mã hàng : I-BONDING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND HELIOBOND (KEO GẮN QUANG TRÙNG HỢP, GẮN MIẾNG TRÁM COMPOSITE)
BOND HELIOBOND (KEO GẮN QUANG TRÙNG HỢP, GẮN MIẾNG TRÁM COMPOSITE)
Mã hàng : HELIOBOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND HAN DAE 5ML
BOND HAN DAE 5ML
Mã hàng : BOND HAN DAE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND FORCE TOKUYAMA
BOND FORCE TOKUYAMA
Mã hàng : BOND FORCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND EE TOKUYAMA
BOND EE TOKUYAMA
Mã hàng : BOND EE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND CONFI-QUICK SELF ETCH (KEO DÁN MEN NGÀ RĂNG MỘT BƯỚC)
BOND CONFI-QUICK SELF ETCH (KEO DÁN MEN NGÀ RĂNG MỘT BƯỚC)
Mã hàng : CONFI-QUICK SELF ETCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND CONFI-QUICK (KEO DÁN MEN NGÀ RĂNG)
BOND CONFI-QUICK (KEO DÁN MEN NGÀ RĂNG)
Mã hàng : CONFI-QUICK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND CHARMBOND DENTKIST
BOND CHARMBOND DENTKIST
Mã hàng : CHARMBOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BOND AXCEL 1.5ML (KEO DÁN COMPOSITE)
 BOND AXCEL 1.5ML (KEO DÁN COMPOSITE)
Mã hàng : AXCEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT PRIME-DENT ETCHING-37%
AXIT PRIME-DENT ETCHING-37%
Mã hàng : PRIME-DENT ETCHING-37%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT N- ETCH - ETCHING DẠNG GEL 37% AXÍT PHOSPHORIC
AXIT N- ETCH - ETCHING DẠNG GEL 37% AXÍT PHOSPHORIC
Mã hàng : N- ETCH - ETCHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT META CHARMETCH
AXIT META CHARMETCH
Mã hàng : CHARMETCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT IPS CERAMIC ETCHING GEL VIVADENT
AXIT IPS CERAMIC ETCHING GEL VIVADENT
Mã hàng : PS CERAMIC ETCHING GEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT HANERCH-37
AXIT HANERCH-37
Mã hàng : HANERCH-37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT ETCHING - EMAIL PREPARATOR BLUE
AXIT ETCHING - EMAIL PREPARATOR BLUE
Mã hàng : EMAIL PREPARATOR BLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AXIT B&E ETCH-37%
AXIT B&E ETCH-37%
Mã hàng : B&E ETCH-37%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AMALGAM DISPERSALLOY (NHỘNG AMALGAM DENTSPLY)
AMALGAM DISPERSALLOY (NHỘNG AMALGAM DENTSPLY)
Mã hàng : AMALGAM DISPERSALLOY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác