Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» VẬT LIỆU GẮN HÀN RĂNG


MERON VOCO - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
MERON VOCO - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
Mã hàng : MERON VOCO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MERON PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH CẦU, MÃO, INLAYS, ONLAYS, VENEER SỨ.
MERON PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH CẦU, MÃO, INLAYS, ONLAYS, VENEER SỨ.
Mã hàng : MERON PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI PLUS CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI PLUS CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI PLUS CAPSULE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH
GC FUJI PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH
Mã hàng : FUJI PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI PLUS - BỘT + NƯỚC (LẺ)
GC FUJI PLUS - BỘT + NƯỚC (LẺ)
Mã hàng : FUJI PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI CEM - GẮN ĐA NĂNG
GC FUJI CEM - GẮN ĐA NĂNG
Mã hàng : FUJI CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 9 GP - CEMENT HÀN/TRÁM RĂNG
GC FUJI 9 GP - CEMENT HÀN/TRÁM RĂNG
Mã hàng : FUJI 9 GP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 9 EXTRA CAPSULES
GC FUJI 9 EXTRA CAPSULES
Mã hàng : FUJI 9 EXTRA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 7 - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI 7 - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI 7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 2 LC - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI 2 LC - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI 2 LC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 2 CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI 2 CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI 2 CAPSULE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 2 - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI 2 - CEMENT TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI 1 - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
GC FUJI 1 - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
Mã hàng : FUJI 1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC - EQUIA - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
GC - EQUIA - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : EQUIA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT ZOE PLUS - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT ZOE PLUS - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT ZOE PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT TOTAL CRAM
CEMENT TOTAL CRAM
Mã hàng : CEMENT TOTAL CRAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT TEMPOSIL 2 - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT TEMPOSIL 2 - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT TEMPOSIL 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT SECURE STARTER KIT - XI MĂNG GẮN THẨM MỸ
CEMENT SECURE STARTER KIT - XI MĂNG GẮN THẨM MỸ
Mã hàng : CEMENT SECURE STARTER KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT RIVA - XI MĂNG TRÁM
CEMENT RIVA - XI MĂNG TRÁM
Mã hàng : CEMENT RIVA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT RELYX™ ULTIMATE ADHESIVE RESIN
CEMENT RELYX™ ULTIMATE ADHESIVE RESIN
Mã hàng : CEMENT RELYX™ ULTIMATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT RELYX™ U200 - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT RELYX™ U200 - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT RELYX™ U200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT RELYX TEMP NE - CEMENT GẮN TẠM
CEMENT RELYX TEMP NE - CEMENT GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT RELYX TEMP NE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT RELYX LUTING 2 - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH
CEMENT RELYX LUTING 2 - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH
Mã hàng : CEMENT RELYX LUTING 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT POLYCARBOXYLATE - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH TRÊN RĂNG SỐNG
CEMENT POLYCARBOXYLATE - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH TRÊN RĂNG SỐNG
Mã hàng : CEMENT POLYCARBOXYLATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT PERMACEM 2.0 - XI MĂNG GẮN VĨNH VIỄN
CEMENT PERMACEM 2.0 - XI MĂNG GẮN VĨNH VIỄN
Mã hàng : CEMENT PERMACEM 2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT NETC - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT NETC - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT NETC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT KETAC CEM XANH - XI MĂNG GẮN CHỈNH NHA
CEMENT KETAC CEM XANH - XI MĂNG GẮN CHỈNH NHA
Mã hàng : CEMENT KETAC CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT KETAC CEM ĐỎ - XI MĂNG GẮN CHỈNH NHA
CEMENT KETAC CEM ĐỎ - XI MĂNG GẮN CHỈNH NHA
Mã hàng : CEMENT KETAC CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT KAVITAN CEM - XI MĂNG GẮN
CEMENT KAVITAN CEM - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT KAVITAN CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC ZINC PHOSPHATE - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
CEMENT GRANITEC ZINC PHOSPHATE - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Mã hàng : CEMENT GRANITEC ZINC PHOSPHATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
Mã hàng : CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : CEMENT GRANITEC ROOT CANAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Mã hàng : CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT GRANITEC DUAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : CEMENT FX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FRITEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT EVICROL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT DUO LINK UNIVERSAL - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT DUO LINK UNIVERSAL - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT DUO LINK UNIVERSAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
Mã hàng : CEMENT CX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT CAVEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT C&B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT BREEZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT ALPHALINK CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT ADHESOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác