Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» VẬT LIỆU LẤY DẤU


THẠCH CAO VÀNG PLANET
THẠCH CAO VÀNG PLANET
Mã hàng : PLANET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
Mã hàng : SNOW ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG NEW PLASTONE II GC
THẠCH CAO SIÊU CỨNG NEW PLASTONE II GC
Mã hàng : GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
Mã hàng : ACE ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE REGULAR BODY SILDENT
SILICONE REGULAR BODY SILDENT
Mã hàng : REGULAR BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTY - GC
SILICONE PUTY - GC
Mã hàng : SILICONE PUTY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY SILDENT
SILICONE PUTTY SILDENT
Mã hàng : PUTTY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY SILAGUM DMG
SILICONE PUTTY SILAGUM DMG
Mã hàng : PUTTY SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PERFECT-F PREMIUM
SILICONE PUTTY PERFECT-F PREMIUM
Mã hàng : PERFECT-F PREMIUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PERFECT-F
SILICONE PUTTY PERFECT-F
Mã hàng : PERFECT-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PEAKOSIL
SILICONE PUTTY PEAKOSIL
Mã hàng : PEAKOSIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY CHARMFLEX
SILICONE PUTTY CHARMFLEX
Mã hàng : CHARMFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY AQUASIL REGULAR DENTSPLY
SILICONE PUTTY AQUASIL REGULAR DENTSPLY
Mã hàng : AQUASIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE PUTTY (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PERFECT-F PREMIUM LIGHT BODY
SILICONE PERFECT-F PREMIUM LIGHT BODY
Mã hàng : PERFECT-F PREMIUM LIGHT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PERFECT-F LIGHT BODY
SILICONE PERFECT-F LIGHT BODY
Mã hàng : PERFECT-F LIGHT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE NẶNG AUTOMIX PERFECT-F HEAVY BODY
SILICONE NẶNG AUTOMIX PERFECT-F HEAVY BODY
Mã hàng : PERFECT-F HEAVY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
Mã hàng : SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
Mã hàng : HONIGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Mã hàng : LIGHT BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
Mã hàng : AQUASIL ULTRA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
Mã hàng : PERFECT-F REGULAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
Mã hàng : PERFECT-F BITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
Mã hàng : O-BITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Mã hàng : VINYLATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE HEAVY BODY SILDENT
SILICONE HEAVY BODY SILDENT
Mã hàng : SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE EXAFLEX - GC
SILICONE EXAFLEX - GC
Mã hàng : EXAFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK TROPICALGIN
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK TROPICALGIN
Mã hàng : TROPICALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK PHASE
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK PHASE
Mã hàng : PHASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK NEOCOLLOID
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK NEOCOLLOID
Mã hàng : NEOCOLLOID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Mã hàng : PLASTALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Mã hàng : KROMOPAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Mã hàng : KROMATICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Mã hàng : JELTRATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
Mã hàng : ALGINMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Mã hàng : CROMATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
Mã hàng : TULIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
Mã hàng : CAVEX CA37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Mã hàng : AROMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Mã hàng : ALGINOR ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác