Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay hãng asaki

» KIềm răng,kềm cắt,kềm nhọn asaki


Dao tuốt vỏ cáp cách điện AK-8429
Dao tuốt vỏ cáp cách điện AK-8429
Mã hàng : Model:AK-8429
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp AK-8417
Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp AK-8417
Mã hàng : Model:AK-8417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp AK-8416
Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp AK-8416
Mã hàng : Model:AK-8416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8410
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8410
Mã hàng : Model:AK-8410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8409
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8409
Mã hàng : Model:AK-8409
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8408
Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp AK-8408
Mã hàng : Model:AK-8408
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8403
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8403
Mã hàng : Model:AK-8403
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8402
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8402
Mã hàng : Model:AK-8402
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8401
Kềm trợ lực cắt cáp điện AK-8401
Mã hàng : Model:AK-8401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực mini cán cam AK-8191
Kềm cộng lực mini cán cam AK-8191
Mã hàng : Model:AK-8191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực mini AK-8190
Kềm cộng lực mini AK-8190
Mã hàng : Model:AK-8190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp thép cao cấp AK-8189
Kềm cắt cáp thép cao cấp AK-8189
Mã hàng : Model:AK-8189
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp thép AK-8188
Kềm cắt cáp thép AK-8188
Mã hàng : Model:AK-8188
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt lưới B40 AK-8187
Kềm cắt lưới B40 AK-8187
Mã hàng : Model:AK-8187
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện đầu lớn AK-8183
Kềm cắt cáp điện đầu lớn AK-8183
Mã hàng : Model:AK-8183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8182
Kềm cắt cáp điện AK-8182
Mã hàng : Model:AK-8182
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8181
Kềm cắt cáp điện AK-8181
Mã hàng : Model:AK-8181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8180
Kềm cắt cáp điện AK-8180
Mã hàng : Model:AK-8180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0630
Kềm cộng lực AK-0630
Mã hàng : Model:AK-0630
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0629
Kềm cộng lực AK-0629
Mã hàng : Model:AK-0629
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0628
Kềm cộng lực AK-0628
Mã hàng : Model:AK-0628
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0627
Kềm cộng lực AK-0627
Mã hàng : Model: AK-0627
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0626
Kềm cộng lực AK-0626
Mã hàng : Model:AK-0626
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0625
Kềm cộng lực AK-0625
Mã hàng : Model: AK-0625
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0624
Kềm cộng lực AK-0624
Mã hàng : Model:AK-0624
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cộng lực AK-0623
Kềm cộng lực AK-0623
Mã hàng : Model:AK-0623
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8215
Kềm cắt cáp điện AK-8215
Mã hàng : Model:AK-8215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8214
Kềm cắt cáp điện AK-8214
Mã hàng : Model:AK-8214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8213
Kềm cắt cáp điện AK-8213
Mã hàng : Model:AK-8213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8212
Kềm cắt cáp điện AK-8212
Mã hàng : Model:AK-8212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8211
Kềm cắt cáp điện AK-8211
Mã hàng : Model:AK-8211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp điện AK-8210
Kềm cắt cáp điện AK-8210
Mã hàng : Model:AK-8210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp thép AK-8193
Kềm cắt cáp thép AK-8193
Mã hàng : Model:AK-8193
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cáp thép AK-8192
Kềm cắt cáp thép AK-8192
Mã hàng : Model:AK-8192
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm xích mở ống AK-8274
Kềm bấm xích mở ống AK-8274
Mã hàng : Model:AK-8274
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273
Kềm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273
Mã hàng : Model:AK-8273
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm hàn mỏ quặp AK-8271
Kềm bấm hàn mỏ quặp AK-8271
Mã hàng : Model:AK-8271
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm hàn chữ C AK-8266
Kềm bấm hàn chữ C AK-8266
Mã hàng : Model:AK-8266
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm mỏ dài AK-8264
Kềm bấm mỏ dài AK-8264
Mã hàng : Model:AK-8264
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm mỏ dài AK-8263
Kềm bấm mỏ dài AK-8263
Mã hàng : Model:AK-8263
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm chết AK-8260
Kềm chết AK-8260
Mã hàng : Model:AK-8260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm AK-8258
Kềm bấm AK-8258
Mã hàng : Model:AK-8258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm mỏ oval AK-8255
Kềm bấm mỏ oval AK-8255
Mã hàng : Model:AK-8255
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm mỏ oval AK-8254
Kềm bấm mỏ oval AK-8254
Mã hàng : Model:AK-8254
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm chết cao AK-8280
Kềm bấm chết cao AK-8280
Mã hàng : Model:AK-8280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở lọc nhớt AK-1058
Kềm mở lọc nhớt AK-1058
Mã hàng : Model:AK-1058
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8352
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8352
Mã hàng : Model:AK-8352
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8351
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8351
Mã hàng : Model:AK-8351
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8349
Kềm bóp phe mỏ cong AK-8349
Mã hàng : Model:AK-8349
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8345
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8345
Mã hàng : Model:AK-8345
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8344
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8344
Mã hàng : Model:AK-8344
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8342
Kềm bóp phe mỏ thẳng AK-8342
Mã hàng : Model:AK-8342
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ cong AK-8338
Kềm mở phe mỏ cong AK-8338
Mã hàng : Model:AK-8338
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ cong AK-8337
Kềm mở phe mỏ cong AK-8337
Mã hàng : Model:AK-8337
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ cong AK-8335
Kềm mở phe mỏ cong AK-8335
Mã hàng : Model:AK-8335
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8331
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8331
Mã hàng : Model:AK-8331
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8330
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8330
Mã hàng : Model:AK-8330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8328
Kềm mở phe mỏ thẳng AK-8328
Mã hàng : Model:AK-8328
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm phe 4 trong 1 AK-7020
Kềm phe 4 trong 1 AK-7020
Mã hàng : Model:AK-7020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kềm bấm lỗ và khoen AK-8159
Bộ kềm bấm lỗ và khoen AK-8159
Mã hàng : Model:AK-8159
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm lỗ AK-8158
Kềm bấm lỗ AK-8158
Mã hàng : Model:AK-8158
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm càng cua đầu nhỏ AK-8307
Kềm càng cua đầu nhỏ AK-8307
Mã hàng : Model:AK-8307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm càng cua đầu lớn AK-8305
Kềm càng cua đầu lớn AK-8305
Mã hàng : Model:AK-8305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8380
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8380
Mã hàng : Model:AK-8380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8379
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8379
Mã hàng : Model:AK-8379
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8378
Kềm mỏ quạ cao cấp AK-8378
Mã hàng : Model:AK-8378
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8375
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8375
Mã hàng : Model:AK-8375
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8374
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8374
Mã hàng : Model:AK-8374
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8373
Kềm 2 lỗ cao cấp AK-8373
Mã hàng : Model:AK-8373
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8142
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8142
Mã hàng : Model:AK-8142
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8141
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8141
Mã hàng : Model:AK-8141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8140
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8140
Mã hàng : Model:AK-8140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8139
Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp AK-8139
Mã hàng : Model:AK-8139
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt chân mạch điện tử AK-8156
Kềm cắt chân mạch điện tử AK-8156
Mã hàng : Model:AK-8156
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt mỏ nghiêng AK-8148
Kềm cắt mỏ nghiêng AK-8148
Mã hàng : Model:AK-8148
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt mỏ nghiêng AK-8147
Kềm cắt mỏ nghiêng AK-8147
Mã hàng : Model:AK-8147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp AK-8146
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp AK-8146
Mã hàng : Model:AK-8146
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp AK-8145
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp AK-8145
Mã hàng : Model:AK-8145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn mỏ dài mini AK-8295
Kềm nhọn mỏ dài mini AK-8295
Mã hàng : Model:AK-8295
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn mini AK-8294
Kềm nhọn mini AK-8294
Mã hàng : Model:AK-8294
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn mini (có răng trong) AK-8293
Kềm nhọn mini (có răng trong) AK-8293
Mã hàng : Model:AK-8293
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt mini AK-8292
Kềm cắt mini AK-8292
Mã hàng : Model:AK-8292
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt cao cấp kiểu Nhật AK-8120
Kềm cắt cao cấp kiểu Nhật AK-8120
Mã hàng : Model:AK-8120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn cao cấp kiểu Nhật AK-8117
Kềm nhọn cao cấp kiểu Nhật AK-8117
Mã hàng : Model:AK-8117
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật AK-8116
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật AK-8116
Mã hàng : Model:AK-8116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật AK-8114
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật AK-8114
Mã hàng : Model:AK-8114
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt kiểu Đức AK-8110
Kềm cắt kiểu Đức AK-8110
Mã hàng : Model:AK-8110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt kiểu Đức AK-8108
Kềm cắt kiểu Đức AK-8108
Mã hàng : Model:VRR24LOS-R32AK-8108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn kiểu Đức AK-8107
Kềm nhọn kiểu Đức AK-8107
Mã hàng : Model:AK-8107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn kiểu Đức AK-8105
Kềm nhọn kiểu Đức AK-8105
Mã hàng : Model:AK-8105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Đức AK-8104
Kềm răng kiểu Đức AK-8104
Mã hàng : Model:AK-8104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Đức AK-8103
Kềm răng kiểu Đức AK-8103
Mã hàng : Model:AK-8103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Đức AK-8102
Kềm răng kiểu Đức AK-8102
Mã hàng : Model:AK-8102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt kiểu Mỹ AK-8098
Kềm cắt kiểu Mỹ AK-8098
Mã hàng : Model:AK-8098
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt kiểu Mỹ AK-8096
Kềm cắt kiểu Mỹ AK-8096
Mã hàng : Model:AK-8096
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn kiểu Mỹ AK-8095
Kềm nhọn kiểu Mỹ AK-8095
Mã hàng : Model:AK-8095
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm nhọn kiểu Mỹ AK-8093
Kềm nhọn kiểu Mỹ AK-8093
Mã hàng : Model:AK-8093
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8092
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8092
Mã hàng : Model:AK-8092
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8091
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8091
Mã hàng : Model:AK-8091
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8090
Kềm răng kiểu Mỹ AK-8090
Mã hàng : Model:AK-8090
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác