Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU NỘI NHA

» VẬT LIỆU NỘI NHA


ULTRACAL XS - CHE TỦY
ULTRACAL XS - CHE TỦY
Mã hàng : ULTRACAL XS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
Mã hàng : ULTRA-BLEND PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY VN
THUỐC DIỆT TỦY VN
Mã hàng : THUỐC DIỆT TỦY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
Mã hàng : DEVITBLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
Mã hàng : R4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
Mã hàng : PULPOMIXINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : PARCAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
Mã hàng : OSOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : HYPOSOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
Mã hàng : HEMOSTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
Mã hàng : FORMOCRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMACRESOL - TF
FORMACRESOL - TF
Mã hàng : FORMACRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (PHÁP)
EUGENOL (PHÁP)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (MỸ)
EUGENOL (MỸ)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : ENDOMETHASONE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
Mã hàng : MTA FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA CEM - S
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA CEM - S
Mã hàng : MTA CEM - S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY BIO-MTA
ĐIỀU TRỊ TỦY BIO-MTA
Mã hàng : BIO-MTA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
Mã hàng : CRESOPHENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
Mã hàng : CORTISOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
Mã hàng : VISCOSTAT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
Mã hàng : CARVENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CANALPRO NAOCL 3% - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
CANALPRO NAOCL 3% - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : CANALPRO NAOCL 3%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CANALPRO CHX 2% - DUNG DỊCH BƠM RỬA RĂNG HOẠI TỬ
CANALPRO CHX 2% - DUNG DỊCH BƠM RỬA RĂNG HOẠI TỬ
Mã hàng : CANALPRO CHX 2%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
Mã hàng : HEMOX-A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
Mã hàng : BUFFERED HEMOSTATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE SURE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
Mã hàng : SURE-PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
Mã hàng : SOFT PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
Mã hàng : MD – CHELCREAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
Mã hàng : GLYDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
Mã hàng : BIODENTINE™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
Mã hàng : ENDO-FROST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
Mã hàng : ALVOGYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
Mã hàng : AH 26
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
Mã hàng : ULTRA-BLEND PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY VN
THUỐC DIỆT TỦY VN
Mã hàng : THUỐC DIỆT TỦY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
Mã hàng : DEVITBLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
Mã hàng : R4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
Mã hàng : PULPOMIXINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
Mã hàng : HEMOSTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
Mã hàng : FORMOCRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMACRESOL - TF
FORMACRESOL - TF
Mã hàng : FORMACRESOL - TF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (PHÁP)
EUGENOL (PHÁP)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
Mã hàng : MTA FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
Mã hàng : VISCOSTAT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
Mã hàng : CARVENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
Mã hàng : HEMOX-A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
Mã hàng : BUFFERED HEMOSTATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
Mã hàng : BIODENTINE™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
Mã hàng : ENDO-FROST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
Mã hàng : ALVOGYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN PHỤ SURE-ENDO - A,B,C,D
CÔN PHỤ SURE-ENDO - A,B,C,D
Mã hàng : SURE-ENDO - A,B,C,D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN PHỤ DIADENT Gutta ABCD
CÔN PHỤ DIADENT Gutta ABCD
Mã hàng : Gutta ABCD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GUTTAPERCHA PROTAPER (CÔN CHUẨN)
CÔN GUTTAPERCHA PROTAPER (CÔN CHUẨN)
Mã hàng : GUTTAPERCHA PROTAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY SURE-ENDO - ABSORBENT PAPER POINTS
CÔN GIẤY SURE-ENDO - ABSORBENT PAPER POINTS
Mã hàng : ABSORBENT PAPER POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÔN GIẤY PEARL ENDOPIA - ABSORBENT PAPER POINTS
CÔN GIẤY PEARL ENDOPIA - ABSORBENT PAPER POINTS
Mã hàng : ABSORBENT PAPER POINTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM XOAY MÁY NRT FILES
TRÂM XOAY MÁY NRT FILES
Mã hàng : NRT FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM TRƠN SMOOTH BROACHES MANI
TRÂM TRƠN SMOOTH BROACHES MANI
Mã hàng : SMOOTH BROACHES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY PROFINDER DENTSPLY
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY PROFINDER DENTSPLY
Mã hàng : PROFINDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY D-FINDERS MANI
TRÂM THĂM DÒ ỐNG TỦY D-FINDERS MANI
Mã hàng : D-FINDERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
Mã hàng : NEOLIX NITI FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM DẺO NỘI NHA NITI SILK FILES
TRÂM DẺO NỘI NHA NITI SILK FILES
Mã hàng : NITI SILK FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROTAPER TAY DENTSPLY
PROTAPER TAY DENTSPLY
Mã hàng : PROTAPER TAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : ENDOMETHASONE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
Mã hàng : CORTISOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
Mã hàng : SURE-PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
Mã hàng : SOFT PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
Mã hàng : MD – CHELCREAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
Mã hàng : GLYDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
Mã hàng : AH 26
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROTAPER MÁY DENTSPLY
PROTAPER MÁY DENTSPLY
Mã hàng : PROTAPER MÁY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NONG MÁY DẺO SUPER FILES MANI
NONG MÁY DẺO SUPER FILES MANI
Mã hàng : SUPER FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NONG DẺO RT FILE MANI
NONG DẺO RT FILE MANI
Mã hàng : RT FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI REAMERS MANI
MŨI REAMERS MANI
Mã hàng : REAMERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI PEESO REAMERS
MŨI PEESO REAMERS
Mã hàng : PEESO REAMERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-REAMER M-ACCES DENSTPLY
MŨI NONG TỦY K-REAMER M-ACCES DENSTPLY
Mã hàng : K-REAMER M-ACCES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : PARCAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILES NITIFLEX (TRÂM NITI ĐÀN HỒI)
MŨI NONG TỦY K-FILES NITIFLEX (TRÂM NITI ĐÀN HỒI)
Mã hàng : K-FILES NITIFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
Mã hàng : OSOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : HYPOSOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILES DENSTPLY (COLORINOX K-FILE)
MŨI NONG TỦY K-FILES DENSTPLY (COLORINOX K-FILE)
Mã hàng : COLORINOX K-FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
Mã hàng : CRESOPHENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NONG TỦY K-FILE M-ACCES DENSTPLY
MŨI NONG TỦY K-FILE M-ACCES DENSTPLY
Mã hàng : K-FILE M-ACCES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NỘI NHA U-FILES MANI
MŨI NỘI NHA U-FILES MANI
Mã hàng : U-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI NẠO NGÀ TAY CHẬM MI STAINLESS BURS MANI
MŨI NẠO NGÀ TAY CHẬM MI STAINLESS BURS MANI
Mã hàng : MI STAINLESS BURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI LENTULO MANI (PASTE CARRIER)
MŨI LENTULO MANI (PASTE CARRIER)
Mã hàng : PASTE CARRIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI LARGO PEESO DENTSPLY
MŨI LARGO PEESO DENTSPLY
Mã hàng : LARGO PEESO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI HEDSTROEM FILE DENTSPLY
MŨI HEDSTROEM FILE DENTSPLY
Mã hàng : HEDSTROEM FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI GATES MANI
MŨI GATES MANI
Mã hàng : GATES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI GATES DENTSPLY
MŨI GATES DENTSPLY
Mã hàng : GATES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
TRÂM MÁY NEOLIX NITI FILE
Mã hàng : NEOLIX NITI FILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI DŨA TỦY H-FILES MANI
MŨI DŨA TỦY H-FILES MANI
Mã hàng : H-FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI DŨA TỦY C+ FILES DENTSPLY
MŨI DŨA TỦY C+ FILES DENTSPLY
Mã hàng : C+ FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LENTULO PASTE CARRIER DENTSPLY
LENTULO PASTE CARRIER DENTSPLY
Mã hàng : LENTULO PASTE CARRIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác